Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne. Definicje

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki organizacji i uczestnictwa w Kongresie Sportu Wiejskiego, zwanym dalej Kongresem, w formie stacjonarnej.  
 2. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Centrum Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000859217, NIP 5252835362, REGON: 387009946, zwana dalej Organizatorem.
 3. Dane kontaktowe do Organizatora:
  1. siedziba i adres: ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa,
  2. adres e-mail: biuro@kongres-sportu-wiejskiego.pl,
 1. Kongres odbędzie się w dniach 8-9 października 2021 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4.
 2. Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenia:
  1. Zaproszeniem jest wstępu nabyty indywidualnie,–  uprawniający do udziału w Kongresie. Bilet, w zależności od kategorii, może uprawniać Uczestnika do dodatkowych świadczeń.
  2. Formularz Zgłoszeniowy oznacza formularz, za pomocą którego następuje zgłoszenie w celu Rejestracji na Transmisje online Kongres . 
  3. Partner oznacza podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę partnerską lub sponsoringową obejmującą pakiet świadczeń związanych z uczestnictwem w Kongresie.
  4. Podwykonawcą jest każdy podmiot, któremu Organizator zlecił prace związane z organizacją Kongresu.
  5. Rejestracja to proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Transmisji online Kongresu. 
  6. Stroną Internetową jest strona www.kongres-sportu-wiejskiego.pl na której znajdują się informacje o Kongresie
  7. Uczestnikiem Kongresu jest każda osoba (osoba fizyczna), która bierze udział w Kongresie lub przebywa na terenie Obiektu, w tym która posiada Zaproszenie lub jest zgłoszona przez Partnera, zapoznała się z Regulaminem. czestnik może być równocześnie Zgłaszającym lub Kupującym.
  8. Zgłaszającym jest podmiot, który dokonał zgłoszenia danych Uczestnika na potrzeby uczestnictwa w Kongresie. Może to zrobić poprzez kontakt z Organizatorem (biuro@kongres-sportu-wiejskiego.pl). Liczba miejsc jest ograniczona, a organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

§2 Warunki uczestnictwa stacjonarnego:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:
  1. Okazanie zaproszenia od Organizatora lub od Zgłaszających. Obecność na liście przesłanej przez Zgłaszającego.
  2. akceptacja Regulaminu,
  3. złożenie przez Uczestnika obowiązkowego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik oświadcza, że weźmie udział w Kongresie wyłącznie w przypadku, gdy w dniu odbywania się Kongresu:
   1. według jego najlepszej wiedzy nie będzie osobą zakażoną COVID-19,
   2. nie będzie miał objawów COVID-19, 
   3. nie będzie przebywał na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
   4. upłynie co najmniej 14 dni od jego bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji z powodu podejrzenia zakażeniem jw. lub z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19, 
   5. będzie osobą zaszczepioną lub będzie legitymowała się ważnym testem (negatywnym wynikiem testu PCR) zrobionym nie wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem Kongresu albo będzie legitymowała się ważnym testem (negatywnym wynikiem testu antygenowego) zrobionym nie wcześniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem Kongresu.
 1. Wejście Uczestnika na teren Obiektu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że dane zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 powyżej są aktualne w chwili wejścia do Obiektu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich przebywających na terenie Obiektu za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia Organizator będzie uprawniony odmówić prawa wstępu do Obiektu, bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danej osoby do udziału w Kongresie poprzez żądanie od Uczestnika wylegitymowania się dokumentami potwierdzającymi okoliczność, o której mowa w §2ust. 1 pkt 4) lit. e) – weryfikacja może nastąpić przed wpuszczeniem danej osoby do Obiektu jak również w czasie trwania Kongresu.
 2. Udział w Kongresie jest możliwy wyłącznie dla osób pełnoletnich lub tych, które ukończyły 16. rok życia i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Kongresie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danej osoby do udziału w Kongresie poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia dokumentu tożsamości lub dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody na udział osoby niepełnoletniej. Jeśli Uczestnik nie przedstawi takiego dokumentu niezwłocznie, Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Kongresie do chwili przedstawienia stosownego dokumentu. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie, może nastąpić zarówno przed wpuszczeniem na teren Obiektu, jak też przez cały czas trwania Kongresu.
 4. Godziny, w których odbędzie się Kongres zostaną wskazane w agendzie Kongresu. Przebywanie w Obiekcie poza przedziałem czasowym wynikającym z agendy jest dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą Organizatora. Agenda będzie udostępniona na Stronie Internetowej.

§ 3 Rejestracja na Transmisję online Kongresu Sportu Wiejskiego

 1. Rejestracja w ramach Formularza Zgłoszeniowego wymaga dostępu do Internetu.
 2. W celu korzystania z Formularza Zgłoszeniowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari itd.).
 3. Na adres e-mail Uczestnika będą przesyłane informacje związane z uczestnictwem w Kongresie lub zamówieniem dodatkowych usług z nim związanych. Rejestracja na transmisje online nie jest równoznaczna z możliwością uczestnictwa stacjonarnie.

§ 4 Reklamacje 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub odrębnych umów oraz w granicach dopuszczalnych prawem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które poniósł Uczestnik w związku z uczestnictwem w Kongresie lub rezygnacją z udziału w nim. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Kongresie wywołany siłą wyższą lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub agendy Kongresu w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację Kongresu, ryzyka wprowadzenia regulacji uniemożliwiających organizację Kongresu lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestników. W powyższych przypadkach, w zakresie dopuszczalnym prawem i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy, Organizator nie odpowiada za szkody Uczestników/Kupujących wynikające z odwołania lub zmian terminów Kongresu. Organizator nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub innych świadczeń, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty Organizatora.
 3. Odwołanie lub zmiana terminu lub miejsca Kongresu z powodu ryzyka wprowadzenia regulacji uniemożliwiających organizację Kongresu, w tym związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, nie stanowi odwołania lub zmiany terminu organizacji Kongresu z przyczyn zależnych od Organizatora. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Kongres nie odbył się z uwagi na zaistnienie siły wyższej.
 4. W każdej sytuacji, w zakresie dopuszczalnym prawem, Organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z Kongresem poniesionych przez Uczestnika w inny sposób niż za pośrednictwem Organizatora.

  Wszelkie zapytania związane z organizacją i przebiegiem Kongresu powinny być kierowane do Organizatora:
 • na adres e-mail: biuro@kongres-sportu-wiejskiego.pl

§ 5 Obowiązki związane z uczestnictwem w Kongresie

 1. Odpowiedzialność Zgłaszającego oraz Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
 2. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie Obiektu, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz służb porządkowych i sanitarnych.
 3. Uczestnik otrzymuje m.in. imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się na terenie Obiektu.  
 4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu identyfikatora przez cały czas pobytu na terenie Obiektu i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora lub służb porządkowych i sanitarnych.
 5. Każdy Uczestnik Kongresu w formie stacjonarnej zobowiązuje się do poddania się badaniu temperatury ciała, zasłaniania ust i nosa na terenie Obiektu, dezynfekcji dłoni oraz do stosowania się do innych wymogów sanitarno-epidemiologicznych. 
 6. Z uwagi na obostrzenia ogłoszone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej związane z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, Uczestnik jest zobowiązany do stosowania w trakcie Kongresu przepisów i wytycznych odpowiednich służb i organów, w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Kongresie oznacza potencjalne przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na zarażenie, w szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Uczestnik, biorąc udział w Kongresie, akceptuje powyższe ryzyko. 
 8. Organizator zapewni Uczestnikom podczas ich udziału w Kongresie środki ochrony osobistej.
 9. Rejestrując się na Kongres w formie stacjonarnej, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym odpowiednim służbom w szczególności służbom sanitarnym. 
 10. Uczestnik jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze wskazaną w ust. 11 i 12 poniżej procedurą. 
 11. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych przed wejściem na teren Obiektu, Uczestnik powinien nie wstępować na teren Obiektu i stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.
 12. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie trwania Kongresu, Uczestnik powinien niezwłocznie skierować się do wyznaczonego punktu medycznego i postępować zgodnie z przekazanymi zaleceniami.
 13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas Kongresu.
 14. Każdy Uczestnik Kongresu zobowiązuje się do przestrzegania dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego 
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia z Kongresu osoby przekazującej nieodpowiednie, wulgarne treści, treści niedozwolone przez prawo lub zasady współżycia społecznego, treści mogące nawiązujące swoją tematyką do płci, wieku, orientacji seksualnej, rasy lub innych tematów mogących powodować uczucie dyskryminacji u innych Uczestników.
 16. W Obiekcie zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 17. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązku zachowania czystości i segregacji odpadów. W szczególności Uczestnik zobowiązany jest do wyrzucania odpadów do przeznaczonych na ten cel koszy lub kontenerów.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestnika sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego działania Organizatorowi, innym Uczestnikom lub podmiotom trzecim.

§ 6 Zakaz wstępu na teren Obiektu. Wydalenie z Obiektu

 1. Na teren Obiektu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób, mogą one zostać wydalone z Obiektu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na Obiekt lub wydalenia z Obiektu osób z gorączką lub innymi objawami mogącymi wskazywać na aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia z Obiektu osoby naruszającej Regulamin, bez prawa do powrotu na teren Obiektu lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Kongresie, w tym ceny uiszczonej za Bilet.

§ 7 Rejestracja przebiegu Kongresu

 1. Organizator może rejestrować i utrwalać przebieg Kongresu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora w przyszłych latach. 
 2. Przebieg Kongresu może być przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz utrwalany i rejestrowany w dowolnej formie, a następnie rozpowszechniany dla potrzeb udokumentowania, sprawozdania, reklamy oraz promocji Kongresu i Organizatora w przyszłych latach. 
 3. Nagranie i inne materiały dokumentujące przebieg Kongresu mogą podlegać przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz: elektronicznemu przetwarzaniu, kadrowaniu i kompozycji, a także być zestawiane z innymi nagraniami i materiałami, uzupełnione towarzyszącym komentarzem, cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb udokumentowania, sprawozdania, reklamy oraz promocji Kongresu i Organizatora w przyszłych latach, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Nagrania i inne materiały obrazujące przebieg Kongresu mogą podlegać publikacji przez Organizatora lub podmioty działające na jego rzecz, w szczególności rozpowszechnianiu w Internecie (w tym na portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itp. w ramach profilu lub stron prowadzonych przez Organizatora) oraz transmisji na żywo za pośrednictwem Internetu, a także być wykorzystywane na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8 Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kongresu jest Organizator.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także realizacji praw podmiotów danych, poprzez adres e-mail:  biuro@kongres-sportu-wiejskiego.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i celu niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia Kongresu.
 4. Dane osobowe Uczestników gromadzone są poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Administrator gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (o ile zostanie on przekazany Organizatorowi) oraz organizacja i NIP. 
 5. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO – akceptacja regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wysyłanie newsletteru (informacji marketingowych),
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, odwołania w każdym momencie zgody oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa, w tym: organom ścigania, organom administracji publicznej.
 8. Organizator ponadto powierza dane osobowe podmiotom, które współdziałają z nim w celu przygotowania i przeprowadzenia Kongresu, w szczególności, Krajowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe oraz Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz podmiotom działającym w zakresie: wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych, wsparcia prawnego administratora, usług księgowych oraz marketingowych.
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku gdy będzie to niezbędne do osiągnięcia celu zapewni on odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 10. Gdy będzie miało miejsce to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Uczestnika, administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
 11. Administrator nie profiluje danych osobowych uczestników Kongresu.
 12. Administrator nie będzie na podstawie profilowania podejmował żadnych zautomatyzowanych i wiążących decyzji wpływających na podmiot danych lub wywołujących skutki prawne.

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa do tytułu i agendy Kongresu, strony www, układu, logo, grafik, zdjęć, plików audio i video o wszelkich innych materiałów wykorzystywanych do promocji Kongresu przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw.
 3. Zakazane jest usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnej zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Kongresu.

§ 10 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Kongresu. 
 2. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Kongresu uważa się każdą osobę legitymującą się identyfikatorem Kongresu – z napisem ORGANIZATOR.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r.
 4. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na Stronie internetowej Organizatora oraz podczas wydarzenia w Obiekcie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie internetowej Organizatora.
 6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulamin obiektu.
 7. W przypadku gdyby okazało się, że którekolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub jest nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce postanowień Regulaminu, które pozostają sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub nieważne, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.