Polityka Prywatności Kongresu Sportu Wiejskiego

Niniejszy dokument jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) w zakresie przetwarzania danych osobowych, a w zakresie zarządzania plikami cookies z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 1. Informacje Ogólne

 1. Dane osobowe gromadzone poprzez stronę www.kongressportuwiejskiego.pl są administrowane przez Fundację Centrum Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000859217, NIP 5252835362, REGON: 387009946 zwaną dalej Organizatorem lub Kongresem.
 2. Dane kontaktowe:
  Adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa
  Tel.: +48 514 831 703, e-mail: biuro@kongres-sportu-wiejskiego.pl
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: biuro@kongres-sportu-wiejskiego.pl
 3. Informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej www.kongres-sportu-wiejskiego.pl (zwanej dalej Stroną Internetową).
 4. Wszelkie prawa do Strony Internetowej i jej zawartości należą do Organizatora. Organizator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie Internetowej, w całości lub w części.
 5. Nazwa Strony Internetowej, logo, zasady działania Strony Internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.

§ 2.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wypełniając formularz, Uczestnik oświadcza, że podane dane są prawdziwe.
 2. Administrator przetwarza pozyskane w ten sposób dane osobowe w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia wydarzenia na podstawie akceptacji regulaminu (art. 6 ust. 1 lit b RODO),przesyłania newsletteru na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Okres przetwarzania Danych Osobowych:
 • dane przetwarzane na potrzeby przygotowania wydarzenia są przetwarzane do czasu jego przeprowadzenia,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora są przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez pracowników i woluntariuszy Fundacji Centrum Edukacji Społecznej, którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Ponadto dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie prawa oraz powierzane partnerom oraz współpracującym z nami przy organizacji podmiotom zapewniającym:
 • wysokie bezpieczeństwo systemów IT przetwarzających dane osobowe oraz
 • adekwatne do Państwa potrzeb usługi: hotelowe, cateringowe oraz informacyjne.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami RODO oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą u Organizatora.
 2. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania, żądania usunięcia lub zgłoszenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Organizatorowi zapewnienie udziału Uczestnika w wydarzeniu.
  W każdej chwili, gdy uczestnik uzna, że jego Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie są przez nas profilowane oraz nie są przekazywane do państw trzecich nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Jeśli Administrator podejmie decyzję o przekazywaniu Danych Osobowych poza EOG zapewnieni odpowiedni stopnień ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

  Administrator w takim przypadku zawsze poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Klienta, administrator udostępni mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

§ 3.  Polityka cookies

 1. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej, Organizator pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej. Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikatowym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 3. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
 • dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz usprawnienie korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;
 • usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez użytkownika Strony Internetowej ze Strony Internetowej umożliwiające ulepszenie jej struktury;
 • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania na podstronach Strony Internetowej.
 1. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 2. Strona Internetowa wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:
 • „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień użytkownika Strony Internetowej, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia użytkownika Strony Internetowej, rozmiaru czcionki itp.;
 •  „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Strony Internetowej;
 •  „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi Strony Internetowej informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Strony Internetowej;
 • „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Strony Internetowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Strony Internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
 • do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Strony Internetowej.
 1. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji użytkownika Strony Internetowej i może zostać przez niego dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Organizator informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony Internetowej.
 3. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z Organizatorem kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.
 4. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych, należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.